Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование.


Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 222-245. ISBN 978-619-208-066-2


 В статията е представено географското образование в основното училище на Република Македония. Разкрито е мястото, структурата и съдържанието на учебния предмет география в учебните планове и учебните програми. Представени са учебни предмети, които са с интегрален характер и полагат основите на учебния предмет география в Македония. Направен е сравнителен анализ на основното образование по география между България и Македония. Разкрити са вертикалните връзки и взаимодействия в обучението по „География на страните”.
  Статия
 география, основно образование, сравнителен анализ, учебен план, учебна програма, вертикални връзки и взаимодействия, България, Македония


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  17523
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/