Словашкият романтизъм – модерност и традиция


Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм – модерност и традиция Изд. „Ровита“, В. Търново, 2015 г. ISBN- 978-9-54891-435-2


 Книгата проследява детайлно развитието на романтизма в словашката литература през 30-те и 40-те години на 19 век. Спира се подробно на предпоставките за възникване на течението, свързани с националната идентификация на словашкия народ. В тази връзка акцентира върху важната за него кодификация на книжовния език, която кодифицира и нов тип култура и литература. Направени са интересни паралели с романтизма в славянските литератури и в западноевропейската литература, на базата на които разглежданото течение изкристализира като самобитно културно явление. Компаративните връзки са потърсени въз основа на знакови романтични кодове (връзка с фолклора, реминисценция към историческото минало, жанрови модификации) и тяхното отражение в текста под формата на национални истини и философски обобщения. Във втората част на монографията е направен подробен анализ на емблематичните словашки романтични текстове, които се явяват както рожба на епохата, така и отражения на авторовите търсения в посока на екзистенциалните модели. Анализът е на ниво тематика, жанрова типология, художествена образност и поетика. Книгата е първото монографично изследване в България и в българската литературоведска словакистика, което има претенцията да: проследи движението на словашкото културно съзнание между традицията и модерността в епохата на национално възраждане на словашкия народ; да очертае процесите на формиране на романтизма и съпровождащите ги естетически и национално-идеологични модели; да пречупи словашкото романтично светоусещане през призмата на епохата и на неговите художествени еквиваленти в останалите литератури; да обобщи жанровите и тематични проекции на романтизма в Словакия в знаковите му текстове, влезли в «златния фонд» на словашката култура; да аргументира както идейния и жанров синкретизъм като «продукт» на романтичната епоха, така и «принудителното» бягство на словашкия романтик от модерната символика към националния стереотип.
  Монография
 романтизъм, кодификация, език, национален, самобитен, идеология, модификация, жанр
 Издадено
  17510
 Валерия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/