Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия.


Лунгарова, Пепа (2004) Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия. В: Юбилеен сборник по случай 70 годишнината на проф. д-р Зл. Гочева, “Епохи” ХІІ, кн. 1-2, В. Търново, 101-110. ISSN 1310-2141.


  Паметниците с надписи на латински език в провинция Долна Мизия се локализират в западната й част, където определено Немезида е почетена в римски аспект. Поради малкия брой паметници и фрагментарния им характер, не може да се съди за съществуването на светилище по нашите земи, издигнато в чест на Немезида. Те трябва да се датират в периода края на ІІ и началото на ІІІ век, пред вид присъствието на колелото като атрибут на богинята. В провинция Долна Мизия няма епиграфски свидетелства за култа към Aequitas. Почитането на Немезида в западната част на провинцията в нейния римски аспект се изявява чрез двата надписа върху олтари с официалния култ към императора, издигнати от държавни служители – beneficiarius consularis и servus vilicus. Епитетите Augusta и Regina намират съответствия в близките западни римски провинции, където култът към Немезида е широко разпространен. Двата олтара се датират в средата на ІІ век. Немезида от самото начало до късно време представлява в етичен смисъл една стабилизираща божествена сила във функциите си на отмъстителка, Фортуна, или като все богиня.
  Доклад
  Немезида, римски аспект, олтари, култ император, релефно изображение, Никополис ад Иструм, паметници, олтари, държавни служители, beneficiarius consularis и servus vilicus, посветители, романизирани лица, източен или тракийски произход
 Издадено
  17505
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/