Култът към Гениите в провинция Долна Мизия.


Лунгарова, Пепа (2006) Култът към Гениите в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 131-140. ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4.


 Разгледани са надписи върху пиедестали, олтари, мраморни блокове. Поради голямото разнообразие на Гениите, те са представени в йерархичен ред. Дислоцирането на римската армия по Дунавския лимес, която се явява и основен носител на култа към Гениите, определя практикуването му по тези места. По отношение на социалния статус на посветителите се наблюдава участието както на висши служители и офицери, така и на хора с по-нисък военен и граждански ранг. Техният произход може да се установи приблизително на базата на ономастичните данни, които липсват само в един от паметниците. В надписите от Дуросторум и с. Лъжене се касае за лица с гръцки или източен произход, в тези от Novae – с италийски. Останалите четирима, носители на шаблонни римски имена вероятно се отнасят към местното тракийско население. Този култ не получава популярност сред местното цивилно население, с което се обяснява липсата на посвещения към частните гении – Genii domestici.
  Доклад
 Genii, пиедестал, стела, олтар, частни посвещения, Dii militares, Mars, Tutela, Numen Augustorum, legatus Augusti pro praetore, primus pilus, optio, custos armorum, veteranus ex signifero, servus vilicus, италийски, източен, гръцки, тракийски произход
 Издадено
  17503
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/