Изследването на емоционалността в трудовете на Никола Алексиев (историографски преглед). Сборник: Доклади от Годишната университетска научна конференция, 16 – 17 юли 2015 г. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски».с. 166 – 176.


Няголова, Марияна (2015) Изследването на емоционалността в трудовете на Никола Алексиев (историографски преглед). Сборник: Доклади от Годишната университетска научна конференция, 16 – 17 юли 2015 г. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски».с. 166 – 176. Велико Търново


 
  Статия
 афективност, емоции, чувства, експериментална психология, история на българската психология
 Издадено
  17502
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/