Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения.


Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. В. Търново, 1994


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  17489
 Пенка Бурова

26. Кр. Алексова. Адмиративът в съвременния български език. София, 2003.

27. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

22. В. Червоножка. Енантiосемiя в сучаснiй болгарьскiй мовi. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Київ, 2002.

23. Ив. Куцаров. Славяните и славянската филология. Очерк по история на славистиката и българистиката от втората половина на ХІХ до началото на ХХІ век. Пловдив, 2002.

24. П. Осенова. Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения. София, 2002.

25. Т. Бояджиев. Българска лексикология. София, 2002.

20. Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи и значения в българския език. София, 2001.

21. Х. Валтер. Актуални и по-малко актуални проблеми на преподаването на българския език като чужд с оглед на нормата му и кодифицирането й. // Българският език през ХХ век. София, 2001, с. 26-35.

14. А. Гецов. Езикови манипулации в спортната преса. В. Търново, 2000.

15. Модернизиране на професионалното образование и обучение в България. Национален доклад. Българска национална обсерватория. С., 2000.

16. А. Гранес, Х. Сюлейманоглу, Х. Ро Хауге. Стилистичната стойност на турските заемки в съвременния български език.// За думите и речниците. София, 2000.

17. Енциклопедия на съвременния български език. В. Търново: „Абагар”, 2000.

18. Л. Цонева. Езиковата игра в съвременната публицистика. В. Търново, 2000.

19. П. Осенова. Неопределителните местоименни думи и тяхното представяне в българските речници.// За думите и речниците. София, 2000

7. В. Бонджолова, А. Петкова. Речник на новите думи в съвременния български език. В. Търново, 1999.

8. Кр. Кабакчиев. Ситуационна семантика на терминологичните изрази в съвременния български книжовен език. София, 1999.

9. Кр. Кабакчиев. Ситуационна семантика на терминологичните изрази в съвременния български книжовен език. София, 1999.

10. Кр. Кабакчиев. Типове ситуации. Предварителен модел за изследване на терминологичните значения. // Въпроси на българската терминология. София, 1999.

11. Кр. Стоянов. Езикова престижност и медийни манипулации. // Медиите и езикът. София, 1999.

12. Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български речник. В. Търново, 1999.

13. П. Осенова. Семантика и функциониране на неопределителните местоимения в българския език. Автореферат на дисертация за получаване на научната и образователна степен “доктор”. София, 1999.

6. H. Walter. Probleme von Norm und Kodifizierung der modernen bulgarischen Literatursprache aus der Sicht des Auslanderunterrichts.// Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Osterreich, Jg. XI. Wien, 1998.

5. Ив. Харалампиев. Бъдещето на българския език от историческо гледище. В. Търново, 1997.

3. Р. Жугич. Типове междуезикови омонимно-паронимни двойки (върху материал от книжовния български език и южноморавския говор на сръбски език).// Българистични проучвания. В. Търново, 1996.

4. Р. Русинов. Из лексикографския ми бележник. // Проглас, 1996, №2.

2. В. Вътов. Фонетика и лексикология на българския език. В. Търново, 1995.

1. Е. Данков. Езикът на един народ определя границите на неговото духовно битие.// Времена, бр. 182, 1994.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/