Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в.


Александрова, Силвия (2002) Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в. Известия на Исторически музей – гр. Кюстендил, т. VІІ, 2002, с. 139-147, ISSN 0861-4342, COBISS.BG-ID 1121306340


 Статията отразява ролята на Х. Кисинджър в оформянето на източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в. и промените в стратегическите насоки на външната политика на САЩ в разглеждания период.
  Статия
 Хенри Кисинджър, САЩ, многополюсна дипломация
 Издадено
  17486
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/