Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност


Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3, COBISS-BG.ID 1036607922


 Статията проследява и анализира идеите на американския президент У. Уилсън за изход от Първата световна война и ново устройство на следвоенния свят. Откроени са както ролята на семейството, възпитанието и личния житейски и политически опит на Уилсън, така и влиянието на идеите на американския прогресивизъм при формулирането на „Четиринадесетте точки” – мирната програма на американския президент от януари 1918 г. Проследени са усилията, успехите, проблемите, компромисите и неуспехите на У. Уилсън и неговите идеи за нов глобален ред преди, по време на и непосредствено след Парижката мирна конференция от 1919 г.
  Статия
 Първа световна война, У. Уилсън, 14 точки, Парижка мирна конференция 1919


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  17459
 Силвия Александрова

1. Астарджиева, Татяна. Финландската независимост в политиката на белия Омск Сб. Исторически кръгозори. 2020 г.: Светът след Първата световна война. Гл. ред. В. Спиридонов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, ISSN 2738-747 X (Print) с. 68.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/