Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture


Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906


 Във фокуса на внимание на автора са влиянието и ефектите на промените в центровете на световна сила върху българската култура през 90-те години на ХХ в. Очертани са както промените в културните акценти и процеси в България като част от глобалната тенденця на засилено културно влияние на САЩ, така и специфичата българска реакция на изчезването на дългогодишния гравитационен център на световния социализъм – СССР – и свързаните с него доминиращи българската култура идеологически ориентири.
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  17458
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/