Източна Европа и разпадането на двуполюсния модел на световна сила.


Александрова, Силвия (2001) Източна Европа и разпадането на двуполюсния модел на световна сила. България, Българите и техните съседи през вековете: Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов 30-31 октомври 1998 г., Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 627-639, ISBN 954-524-280-9.


 В статията се дискутират основните причини за и ефектите от разпадането на двуполюсния модел на световна сила върху страните от Източна Европа. Откроени са приликите и разликите в положението и отношението на източноевропейските държави и общества - Полша, Унгария, Чехия и Словакия (до 1 януари 1993 г. те съставляват Чехословакия), Германската Демократична република ГДР, Румъния и България – както при формирането на двуполюсния свят, така и при/след промените в центровете на сила в началото на 90-те години на ХХ в. Дискутира се спецификата на националните нагласи и ориентири в отделните страни от Източна Европа след Втората световна война като предпоставка за специфични национални реакции на изхода от Студената война.
  Статия
 двуполюсен модел на световна сила, Източна Европа, Студена война, САЩ, СССР
 Издадено
  17456
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/