Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт


Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4, COBISS.BG-ID 1040111588.


 Статията прави опит да анализира и оцени ролята, проявите и присъствието на Съединените американски щати като главна сила на международната арена през последното десетилетие на миналото и първите години на новото хилядолетие през призмата на конфликта в Косово. Събитията на Балканите през 90-те години на ХХ в., и особено Косовският конфликт от края на десетилетието, отправят сериозно предизвикателство към новопридобитата от САЩ позиция на глобален хегемон след рухването на комунистическите режими в Източна Европа и дезинтегрирането на Съветския съюз. Авторът проследява американската позиция и реакция на събитията на Балканите като цяло, и в Югославия и Косово – в частност. Подчертава се, че политиката на администрацията на Бил Клинтън и военните дествия на САЩ и НАТО срещу Югославия през 1999 г. са обусловени както от американската политика в района през предходните десетилетия, така и от промяната в разположението на силите в регионален и световен мащаб в края на ХХ в.
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  17455
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/