Между писмената и устната комуникация. Наблюдения върху езика във форумите на интернет.


Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация. Наблюдения върху езика във форумите на интернет. Проблеми на устната комуникация, книга осма. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41 - 51 (в съавт.).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17442
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/