РЕГУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ СПРЯМО ЛИЦЕ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА


Манолов, Манол (2017) РЕГУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ СПРЯМО ЛИЦЕ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА International Journal Knowledge, ISSN 1857-923, Global Impact and Quality factor 1,023, pp. 787-792, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia


 Една специфична тенденция на съвременното изкуство, базирана на "потока на съзнанието", е обект и на психологически изследвания. Актуалността произтича от амбивалентния процес на реципиента, който съзнателно се е отклонил от обществения поток, но търси помощ за общуване в предпочитаната линейна форма. Настоящото изследване цели да проследи „движението“ на емоциите при изследваните лица във връзка с наратива на представянето. Търси се регулацията на емоциите, в зависимост от формата на представяне на субекта. Проследяването протича от една страна като сравнение между нелинейното и линейното /фактологично/ представяне на стигматизиран субект. От друга страна на лицата е зададено да разкажат нещата, които си спомнят от линейното представяне в „Аз форма“. В трите случая изследваните лица посочват степента на изпитваните емоции. Наблюдава се значима промяна в емоциите на гняв, страх, спокойствие и тъга. Гневът, страхът и тъгата се редуцират в случаите на своеобразно преживяване на субекта в „Аз форма“. Спокойствието от друга страна се преживява най-силно в случаите, в които субектът е представен посредством потокът на съзнанието. Изследването има за цел да разкрие динамиката на емоциите в зависимост от начина, по който се представя лице, което е в условия на социална изолация. Подходът цели скицирането на стратегия за редуциране на негативните емоции насочени към стигматизирани групи.
  Доклад
 поток на съзнанието, преживяване, социална изолация, емоции
 Издадено
  17433
 Манол Манолов

1. Dyankova, G., Dermendzhieva, S., Tasevska, D. (2018), Миграционни процеси и рефлексивен подход за социална интеграция и недискриминация на деца мигранти в България. Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5., стр. 12

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/