"Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", София, сп. "Предучилищно възпитание", LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380


Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", София, сп. "Предучилищно възпитание", LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;


 Разгледани са мястото и значението на Изобразителното изкуство за интелектуалното възпитание на децата от предучилищна възраст
  Статия
 Изобразително изкуство, интелектуално възпитание, деца от предучилищна възраст


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17422
 Пламен Легкоступ

3. Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

2. Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 343 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/