"Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация",София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548


Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация",София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.


 Разгледана е класификацията и организацията на екипната изобразителна дейност. Посочени са различни форми за реализирането и
  Статия
 Форми, екипна изобразителна дейност, класификация, организация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17419
 Пламен Легкоступ

2. Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/