Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268


Легкоступ, Пламен (2005) Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 - 13 .


 Прави се критичен анализ на борба на програми в Предучилищната педагогика и обосновано се задава въпроса тя научна област ли е или ...
  Статия
 Предучилищна педагогика, научна област, програма


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17418
 Пламен Легкоступ

2. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

1. Ангелов, Божидар Михайлов. Медийна и комуникативна компетентност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. 285 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/