"Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Владимир Стойчев), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, стр. 2-4, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1168581092


Легкоступ, Пламен (2005) "Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Владимир Стойчев), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, стр. 2-4, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1168581092 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005


 Рагледани са особеностите при възприемането на природни обекти и начини на изобразяването им в реални и фантазни образи
  Статия
 природни обекти, изобразяване, реални и фантазни образи


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17417
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/