"Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588


Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 София, сп. Образование, кн. 1/2004.


 В статията са разкрити релациите "Родител – Дете – Творба” в музея или в художествената галерия и възможностите, които те дават за художествена комуникация
  Статия
 Родител, дете, творба, музей, художествена галерия


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17415
 Пламен Легкоступ

1. Балкански, Димитър Илиев. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците. Дисертация. Шумен, 2006. 276 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/