География на енергетиката в Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. -В. Търново, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4 COBISS.BG-ID 1290573284


 Първи опит у нас за детайлна икономогеографска характеристика на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Анализирани са и българо-румънските взаимоотношения в областта на енергетиката.
  Монография
 -


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  174
 Атанас Дерменджиев

6. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, 216 с. ISBN 978-954-400-902-1 COBISS.BG-ID 1255383780 Цит. на с. 94; 209.

5. Дойков, М. Транспортната инфраструктура на България. Икономгеографски анализ, дисертация, ВТ-12 4-0027/15.10.2012

4. Дойков, Васил, Мартин Дойков. Румъния, С., Изд. Ковачев, 2010, 75 с., ISBN 978-954-8198-18-9 COBISS.BG-ID 1235466724 Цит. на с. 75

3. Дойков, М. Еврорегион Русе-Гюргево като предпоставка за развитие на икономическа ос от Карпатите до Стара планина. –В: Научни трудове на РУ, 2009, т. 48, серия 5.2, с. 63-69. Print ISSN 1311-3321 Цит.на с. 68.

2. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. SBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 587.

1. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, 2007, №32221/02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/