Някои особености на лексиката на житията на светците исихасти


Карамфилова, Петя (2013) Някои особености на лексиката на житията на светците исихасти Съюз на учените в България – Смолян. Научни трудове. т. 1, 2013, с. 20-29. ISSN: 1314 – 9490


 Изследването се фокусира върху особеностите на сложните думи, регистрирани в двете жития на патриарх Калист – Житие на Григорий Синаит и Житие на Теодосий Търновски.
  Статия
 сложни думи, пословен превод, калкиране, Калист, жития
 Издадено
  17386
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/