“Функции на писането в творчеството на Амели Нотомб”


Рибарова, Павлина (2013) “Функции на писането в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Първи научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 17 Януари 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. - Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 114-128. ISBN 978-400-957-1


 Литературният феномен Амели Нотомб представлява особен интерес от гледна точка на сливането и взаимодействието между романна и житейска действителност. Тук се спираме на писането като творчески процес, който, у Амели Нотомб, съчетава функциите на писане-спасение и писане-въплъщение, подчинени на безпощадното търсене на красотата и насладата в една субективна вселена, в която естетичното гарантира автентичността на етичното.
  Доклад
 себеписане, писане-спасение, писане-въплъщение, писане-диалог, красота, слово, тяло, наслада, истинност, гладът на Амели, сетивност и смисъл.
 Издадено
  17378
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/