“L’autobiographisme chez Amélie Nothomb : cela dépasse”


Рибарова, Павлина (2012) “L’autobiographisme chez Amélie Nothomb : cela dépasse” Научни трудове, XXI Международна научна конференция за млади учени 2012. Лесотехнически университет-София, Съюз на специалистите по качеството в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Научно-технически съюз по лесотехника. София: Изд. “Авангард Прима”, 2012, стр. 155-166. ISSN 1314-4669


 Настоящото изследване, озаглавено „Автобиографизмът у Амели Нотомб – отвъд разбиранията” разглежда петте автобиографични романа на писателката („Любовен саботаж” ‘(1993), „Страх и трепет” (1999), „Метафизика на тръбите” (2000), „Биография на глада” (2004) и „Нито от Ева, нито от Адам” (2007) в аспектите любов, детство и поетика. Този прочит си поставя за цел да зададе алтернатива на психоаналитичния прочит на творбите й, пример за какъвто е потърсен в изследванията на М-К. Ламбер-Перо. Първата част проследява разгръщането на темата за любовта в четири от петте романа, доказвайки нейното присъствие като вездесъща и жизнеутвърждаваща. Втората част представя детството в романите й, очертавайки многоликите му проявления и изтъквайки подчертаната му водеща роля в романния свят на писателката. Четвъртата част се спира по-подробно на романа „Метафизика на тръбите”, с цел да очертае преход между строго автобиографичния дискурс и космогоничното измерение в творчестото на писателката, описано в следващата, пета част, посветена на поетиката. В заключение авторът на изследването обобщава проследените линии на анализа с цел да обоснове въведеното тук понятие „надскачане”, ключово за алтернативния прочит, който изследването предлага.
  Доклад
 Амели Нотомб, автобиография, писане, психоаналитичен прочит, детство, поетика, космогония, книжен аватар, надскачане.
 Издадено
  17377
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/