Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност в сборник "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания", с.49, ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876-2015


Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност в сборник "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания", с.49, ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876-2015 ФАБЕР, 2015, Велико Търново ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876


 Публикациите са етап от проект "Нови ресурси за общността", реализиран със съдействието на Европейската комисия
  Доклад
 социално общуване и подкрепа


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  17369
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/