Европа. Стопанска география. (съавтор).


Дерменджиев, Атанас (1995) Европа. Стопанска география. (съавтор). Русе, Парнас, 288 с. 954-856-00-70


 Университетски учебник по география. На базата на регионалния подход е анализирано стопанството на европейските страни.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  173
 Атанас Дерменджиев

9. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3

8. Иванова, Н. Регионалната политика на Европейския съюз и България - анализ на възможностите за развитие, дисертация, 2009

7. Русев, М. Обществена география, С., 2008

6. Великов, В. и др. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

5. Дончев, Д. и др. География на производството и световното стопанство., Изд. Абагар, В. Търново, 2004

4. Стоянова, Н. Планирано устойчиво развитие на селските райони (за област Стара Загора), дисертация, 2003.

3. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001

2. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, 1998, с. 127-139

1. Кръстев, К., Е. Лозанов и др. Геоикономика. УИ „Стопанство”, 1997

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/