Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа).


Дерменджиев, Атанас (1996) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). -Русе: Парнас, 1996, 288 с., ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764


 Университетски учебник по география. На базата на регионалния подход е анализирано стопанството на европейските страни.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  173
 Атанас Дерменджиев

8. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 436.

7. Иванова, Н. Регионалната политика на Европейския съюз и България - анализ на възможностите за развитие, дисертация, 2009, 34548 / 08.11.2010,

6. Русев, М. Обществена география, С., 200, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 566; 587.

5. Великов, В. Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353.

4. Дончев, Д., Р. Янков, И. Владев, К. Левков. География на производството и световното стопанство., В. Търново, Изд. Абагар, 2004, 272 с. ISBN 954-427-589-4 COBISS.BG-ID 1042461156 Цит. на с. 272.

3. Дерменджиева, Стела. Методика на изследователската дейност по регионална география. Велико. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 328 с. ISBN 954-524-296-5 COBISS.BG-ID 1289885412 Цит. на с. 21; 244

2. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, 1998, с. 127-139 Цит. на с. 138.

1. Кръстев, К., Е. Лозанов, Д. Ив. Дончев, Хр. Н. Каракашев, Ст. П. Карастоянов, С. П. Живкова-Докова, Д. Ив. Терзийска, и др. Геоикономика. С, УИ „Стопанство”, 2002, 274 с. ISBN 954-494-515-6 COBISS.BG-ID 1041758436 Цит. на с. 273.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/