Медии и морал – мисия (не)възможна


Шишкова, Ива (2009) Медии и морал – мисия (не)възможна „Моралът в българските медии“, VІ научна конференция по етика, София, 2009.


 Социалните ценности, опитвайки се да се самоидентифицират в непрекъснато сменящия се модел на съвременния свят или, по-точно, в условията на българското общество “в преход”, все по-често сменят “контурите си”. Това е свързано с глобализацията на икономиката, или, в по-широк контекст, глобализацията на живота, като нова форма на съвременния свят. Възниква въпросът какви са моралните перспективи на развитието на националните медии в условията на глобализация на медиасферата?
  Статия
 етика, медии, медийни реалии, обществено мнение, информация
 Издадено
  17295
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/