Медиаморфозата и модерният социум


Шишкова, Ива (2011) Медиаморфозата и модерният социум „Съвременни философски изследвания“, В. Търново, 2011, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, ISBN 978-954-524-806-1.


 Симбиозата между икономически, политически и властови фактори, променя моралните параметри в медийната среда, моралните норми и правила на функциониране в публичната сфера, създадена от медиите. От степента на зависимост на една медиа - от политически и икономически сили, се определят нравствени, етични пространства, в които властта и медиите си влияят взаимно. Състоянието на нашата журналистика може да се дискутира, като се имат предвид деформациите, съпътстващи социалната промяна, влиянието на тези деформации върху личността и обществото. Трудният и бавен преход към демокрация и преминаване към реална пазарна икономика остави свой отпечатък върху оформянето на независимите медии у нас. Отсъстват наложили се установени професионални и морални правила, които да обединят гилдията.
  Статия
 етика, медии, обществено мнение, модерен социум
 Издадено
  17293
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/