Диалогът между медиите и човека


Шишкова, Ива (2014) Диалогът между медиите и човека Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-985-3.


 Диалогът е толерантен разговор. Към равенството на събеседниците спрямо истината се добавя свободата на аргументите и защитата на собствени позиции. Върху истината никой няма монопол – нито в началото на разговора, нито след това. Достигането до истини е съвместно и те само увеличават общото между участниците в разговора. Медията осъществява процеси, при които действителността се реконструира в диалог между автора на медийния продукт и реципиентите му с посредничеството на различни технически средства, присъщи на различните видове медии.
  Статия
  медии, диалог, етика,обществено мнение, информация
 Издадено
  17289
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/