Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung.


Коева, Янка (2017) Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. BDV Magazin, 2017 (1) pp. 12–20.Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012. Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183


 Въз основа на хоспитиран урок в статията се изследва приложението на дигиталните медии в обучението по немски език като чужд.
  Статия
 дигитални медии, немски език, хоспитиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17285
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/