Роми и училище. В: сп. "Обществено образование", бр. 5 , София "Хермес прес" ОООД, с. 35-39 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516


Петрова, Красимира (2000) Роми и училище. В: сп. "Обществено образование", бр. 5 , София "Хермес прес" ОООД, с. 35-39 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516


 В статията се интепретират проблеми, засягащи отношението на ромите към училището и обучението.
  Статия
 роми, училище, предразсъдъци, сегрегация


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17282
 Красимира Петрова

2. Дисертация за присъждане на „Доктор на науките” на Венка Кутера-Цветкова, в библиографията

1. утева-Цветкова, В. Социална педагогика /библиографски справочник/, В.Велико Търново: 2009, УИ "Св.св.Кирил и Методий", стр.78, ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/