Консултирането като основен метод в дейността на социалния асистент, сб. "Наръчник за социалния асистент" Велико Търново: 2009 с. 53-57


Петрова, Красимира (2009) Консултирането като основен метод в дейността на социалния асистент, сб. "Наръчник за социалния асистент" Велико Търново: 2009 с. 53-57 Велико Търново


 В статията е представен модел за ефективно консултиране на социални асистенти, работещи с деца с увреждания
  Статия
 дете в риск, дете с увреждане, социалне асистент, консултиране


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17281
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/