Диференциални характеристики на старите хора. - В: сб. "Диоген", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2011, с. 81-92 ISBN 978-954-524-836-8 COBISS.BG-ID 1246030052


Петрова, Красимира (2011) Диференциални характеристики на старите хора. - В: сб. "Диоген", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2011, с. 81-92 ISBN 978-954-524-836-8 COBISS.BG-ID 1246030052 В.търново COBISS.BG-ID 1246030052


 Направен е теоретичен анализ на диференциалните характеристики на старите хора, което позволава и оказване на по-ефективна социална и психологична подкрепа
  Статия
 диференциална психология, диференциални характеристики, стари хора


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17280
 Красимира Петрова

1. Илиева, Б. Социална подкрепа на възрастни и стари хора /теоретични основи/, Русе: Фондация "Право на детство", 2017 с. 129 ISBN 978-619-7418-07-1 COBISS.BG-ID 1286402276

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/