Социална работа с общността на младежите. В "Педагогически алманах" кн.1, Велико Търново:УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.49-57, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2010) Социална работа с общността на младежите. В "Педагогически алманах" кн.1, Велико Търново:УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.49-57, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 Анализирани са основанията за избор на социална работа с общността на младежите и трудностите в това направление, както и предимствата.
  Статия
 социална работа, социална работа с общности, младежи


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17278
 Красимира Петрова

1. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с.143, 144 COBISS.BG-ID - 1292519140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/