Оранизационен анализ на социалните институции за стари хора. - В: сп."Педагогически алманах", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с.90-100 ISВN 978-945-524-766-8 COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2010) Оранизационен анализ на социалните институции за стари хора. - В: сп."Педагогически алманах", Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с.90-100 ISВN 978-945-524-766-8 COBISS.BG-ID 1121205220 В.ТЪРНОВО COBISS.BG-ID 1121205220


 В статията се прави анализ на оциалните инстиуции за възрастни хора, изхождайки от модела на Р.Ликерт
  Статия
 институционални грижи, стари хора, организация на услугите за стари хора


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17277
 Красимира Петрова

1. дисертация за докторска степен на М.Илиева на тема: „Социално-педагогическа подкрепа на семейства с деца с асоциално поведение”, ВТ, 2013г., стр. 57

2. дисертация на Тема: „Социално-педагогическа подкрепа на семейства с деца с асоциално поведение”, с. 58

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/