Ефекти на институционализацията и социалната изолация в СУПЦ В: сб. "Педагогически алманах",Т.17 бр. 2 2009 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 29-53 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2009) Ефекти на институционализацията и социалната изолация в СУПЦ В: сб. "Педагогически алманах",Т.17 бр. 2 2009 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 29-53 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 Представен е процесът на реинтегриране на деца в семейства на близки и роднини, като алтернатива на социалните институции
  Статия
 реинеграция, интеграция, адаптация, социална изолация, дете в риск, осиновяване, приеничество


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17276
 Красимира Петрова

1. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9, с.28-53. (от с.31), цит. на с.54

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/