Ейджизмът в социалната работа. - В:сб.”25 години Педагогически факултет”, Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009,с. 193-200 ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644


Петрова, Красимира (2009) Ейджизмът в социалната работа. - В:сб.”25 години Педагогически факултет”, Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009,с. 193-200 ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644 Велико Търново COBISS.BG-ID 1236540644


 Очертани са същността на ейджизма, проявите на ейджизъм в обществото, причини за ейджизма жолизма и др. предразсъдъци
  Статия
 ейджизъм, жолизъм, социална работа


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17275
 Красимира Петрова

2. Маджаров, Г. Промяна на психиката с възрастта. София: Кушовалиев, 2016, 234 с. /с.222 /ISBN 978-954-8303-09-5 COBISS.BG-ID 1278970852

1. Маджаров, Г. Психология на възрастните. Велико Търново: 2013, Фабер, с. 153 ISBN 978-954-400-893-2 COBISS.BG-ID 1257683428

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/