Психологична оценка на реинтегрирани в семейството деца. В:сб. "Диоген", Велико Търново 2009 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 86-94 ISBN 978-524-685-2 COBISS.BG-ID 1230187236


Петрова, Красимира (2009) Психологична оценка на реинтегрирани в семейството деца. В:сб. "Диоген", Велико Търново 2009 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 86-94 ISBN 978-524-685-2 COBISS.BG-ID 1230187236 В.Търново COBISS.BG-ID 1230187236


 Анализират се компонентите на психологичната оценка, адаптирана към реинтегрирани в семействата деца в риск
  Статия
 деца в риск, реитгеграция, психологична оценка


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17274
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/