Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа.-В: сб. "Социални изследвания" /Сборник с доклади от научно-практическа конференция 9-12 септември 2007/ , Велико Търново 2007 Фабер с. 148-160 ISBN 978-954-524-775-877-3 COBISS.BG-ID 1228540644


Петрова, Красимира (2007) Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа.-В: сб. "Социални изследвания" /Сборник с доклади от научно-практическа конференция 9-12 септември 2007/ , Велико Търново 2007 Фабер с. 148-160 ISBN 978-954-524-775-877-3 COBISS.BG-ID 1228540644 В.Търново COBISS.BG-ID 1228540644


 Откроена е ролята на водещия, неговата професионална подготовка, изисквания, личностни и професионална черти
  Доклад
 групи за социална и психологична подкрепа, роля на водещия, професионална подготовка на водещите


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17273
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/