Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика. В: Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, Велико Търново 2006 УИ "Св.св. Кирил и Методий" с. 48-56 ISBN 978-954-775-574-1 COBISS.BG-ID 1243307236


Петрова, Красимира (2006) Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика. В: Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, Велико Търново 2006 УИ "Св.св. Кирил и Методий" с. 48-56 ISBN 978-954-775-574-1 COBISS.BG-ID 1243307236 В.Търново COBISS.BG-ID 1243307236


 Представени са модели на групова супервизия през различните социално-психологически теории за супервизията
  Статия
 супервизия, групова супервизия, модели за групова супервизия


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17272
 Красимира Петрова

1. Минев, Т., Теоретични и методически аспекти на социалната работа, В.Търново: Фабер, 2012 с. 329 ISBN 978-954-400-811-6 COBISS.BG-ID 1250348516

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/