Социалната власт на лидерите. В: сб. "Диоген", Велико Търново 2005 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с.101-108 ISBN 954-524-473-9 COBISS.BG-ID 1044791780


Петрова, Красимира (2005) Социалната власт на лидерите. В: сб. "Диоген", Велико Търново 2005 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с.101-108 ISBN 954-524-473-9 COBISS.BG-ID 1044791780 В.Търново COBISS.BG-ID 1044791780


 В статията се анализират понятията социална власт, лидерство, видове социална власт и начини за реализирането им в малката социална група
  Статия
 лидерство, социална власт, видове социална власт


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17269
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/