Семейната групова конференция – същност и приложение в България. В: сп."Диоген", Велико Търново , 2004 УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.138-153 ISBN 954-524-397-X COBISS.BG-ID 1043207908


Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България. В: сп."Диоген", Велико Търново , 2004 УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.138-153 ISBN 954-524-397-X COBISS.BG-ID 1043207908 В.Търново COBISS.BG-ID 1043207908


 В тази статия е разгледан подробно методът на семейната групова конференция като същност, компоненти, фази и приложение в социалната работа
  Статия
 семейна групова конференция, методи на социалната работа, фази на СГК, приложение на СГК


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17268
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/