Теория за резилианса в социално-педагогическата практика. В: "Педагогически алманах", кн.1,2, Велико Търново 2006 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 61-70 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2006) Теория за резилианса в социално-педагогическата практика. В: "Педагогически алманах", кн.1,2, Велико Търново 2006 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 61-70 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 Представена е теорията за резилианса като една от водещите в социалната и педагогическа работа, протективни и рискови фактори, формиране на резилианс
  Статия
 резилианс, протективни фактори, формиране на резилианс, рискови фактори


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17266
 Красимира Петрова

1. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с.195COBISS.BG-ID - 1292519140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/