Методика за оценка на риска за личности, групи и общности. сп. Диоген, Велико Търново УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2003 с. 139-153 ISBN 954-524-314-7 COBISS.BG-ID 1040475876


Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности. сп. Диоген, Велико Търново УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2003 с. 139-153 ISBN 954-524-314-7 COBISS.BG-ID 1040475876 В.Търново COBISS.BG-ID 1040475876


 Представена е цялостната оценка на риска, с принципите и компонентите за оценяване
  Статия
 риск, оценка на риска, компоненти на оценката на риска, видове риск


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17265
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/