Психологически проблеми на безработицата. - В: България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация,Велико Търново Фабер с.246-250 ISBN 954-775-122-0


Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата. - В: България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация,Велико Търново Фабер с.246-250 ISBN 954-775-122-0 В.Търново


 В тази статия се акцентира върху психологическите ефекти на безработицата.
  Статия
 берзаботица, безработни, хотилиерски модел на поведение


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17263
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/