Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. В Сп. "Обществено възпитание", бр.4 София "Хермес прес"ООД, с.43-47 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516


Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. В Сп. "Обществено възпитание", бр.4 София "Хермес прес"ООД, с.43-47 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516


 Прави се психологически анализ на институцията дом за деца, лишени от родителски грижи с акцент върху ефектите на социална изолация на децата в тях
  Статия
 институции за деца, лишени от родителски грижи, деца в риск, социална изолация, социална интеграция


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17262
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/