Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. - В: Сп. "Педагогика", бр.3 София Аз-буки 2001 с.47-49 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1119662308


Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. - В: Сп. "Педагогика", бр.3 София Аз-буки 2001 с.47-49 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1119662308 София COBISS.BG-ID 1119662308


 В статията се разглеждат водещите черти на лидерите в домовете за юноши и девойки, като е представено конкретно изследване.
  Статия
 домове за юноши и девойки, черти на лидерите, агресивност, невротизъм, екстраверсия, социална власт


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17261
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/