Невербалната комуникация /дизайн на семинар/. В:сп. "Начално образование", кн. 5-6, София 2000, с. 17-24 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1153339620


Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/. В:сп. "Начално образование", кн. 5-6, София 2000, с. 17-24 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1153339620 София COBISS.BG-ID 1153339620


 В тази статия е направен дизаян на семинарно занятие за студенти - психолози на тема "Невербална комуникация" и е анализирана удовлетвореността им от реализирания семинар
  Статия
 невербално общуване, зони на невербална комуникация, канали на невербална комуникация


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17260
 Красимира Петрова

1. Кутева, В., Социална педагогика /библиографски справочник/ В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2009 с. 78 ISBN 978-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/