Кризи в личностното развитие на учениците. В: сп. Обществено възпитание, бр. 1 София,"Хермес-прес"ООД, с.2-5 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516


Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците. В: сп. Обществено възпитание, бр. 1 София,"Хермес-прес"ООД, с.2-5 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516


 Разгледани са трите основни възрастови периоди с кризите, отнесени към адаптацията към училище
  Статия
 кризи, адаптиране към училищна среда, начална училищна възраст, средна училищна възраст, горна училищна възраст


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17259
 Красимира Петрова

2. Дисертация за присъждане на „Доктор на науките” на Венка Кутера-Цветкова, в библиографията

1. утева-Цветкова, В. Социална педагогика /библиографски справочник/, В.Велико Търново: 2009, УИ "Св.св.Кирил и Методий", стр.78, ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/