Междуличностните отношения-същност и характеристики. В: Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 1994 с.29-47 ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1177167588


Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения-същност и характеристики. В: Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 1994 с.29-47 ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1177167588 В.Търново COBISS.BG-ID 1177167588


 Статията разглежда проблемите на лидерството в малката социална група, характеристики на лидерството и отражението му върху взаимоотношенията в групата
  Статия
 лидерство, лидерски черти, лидерски стилове, междуличностни отношения


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17257
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/