Психологични детерминанти на работата с индивидуален случай.- В сб."Диоген", Велико Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с. 101-122 ISBN 978-524-685-2 COBISS.BG-ID 1234248164


Петрова, Красимира (2009) Психологични детерминанти на работата с индивидуален случай.- В сб."Диоген", Велико Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с. 101-122 ISBN 978-524-685-2 COBISS.BG-ID 1234248164 В.Търново COBISS.BG-ID 1234248164


 В студията са представени основните психологически причини за участие на специалисти-психолози при работата с индивидуален случай в социалните институции, разяснени са принципите, допусканите грешки, правилата и алгоритъма на работа
  Студия
 соициална работа с индивидуален случай, фази на работа със случай, изисквания и особености на работата със случай


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17255
 Красимира Петрова

1. Чек-лист за диагностика на социалните компетентности на личността при напускане на училищ ната институция. - В: The British Journal for the Philosophy of Science, рубрика Психология, Оксфорд, © Oxford University Press, 2018, стр.1395-1405, с. 1396 ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/