Противодействие на детската престъпност. Превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства. Габрово: Общинска програма 2005 с. 28 идентификационен номер 17252


Петрова, Красимира (2005) Противодействие на детската престъпност. Превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства. Габрово: Общинска програма 2005 с. 28 идентификационен номер 17252 Габрово


 В студията е направен психологически анализ и обобщения сред специалисти, работещи с деца, жертва на престъпни посегателства
  Студия
 деца с асоциални прояви, деца във виктимологичен риск, деца в конфликт със закона


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17254
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/